سایت اطلاعات عمومی

بیماری های خونی
نویسنده : رضا ایزدی - ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳٩٠

 

—بیماریهای خونی بیماریهای هستند که در آنها در تعداد و شکل سلولهای خونی اختلالاتی وجود دارد که هر یک خود را با علایمی نشان می‌دهند.
کم خونی


یکی از عمومی‌ترین ناراحتیهای خونی ،
بیماری کم خونی است. علت آن کم بودن تعداد گلبولهای قرمز یا کم بودن مقدار هموگلوبین در این گلبولهاست. در تمام انواع کم خونی بافتهای بدن بویژه ماهیچه‌ها و مغز به خاطر کمبود اکسیژن آسیب می‌بینند. کم خونی ممکن است ناشی از کمبود آهن در جیره غذایی باشد در این حالت گلبولهای قرمز به تعداد عادی وجود دارند اما در آنها مقدار هموگلوبین کم است. این نوع کم خونی در کودکان بیشتر از بزرگسالان رایج است علائم این نوع کم خونی رنگ پریدگی و زود خسته شدن است. خوردن غذاهای آهن‌دار مانند جگر ، گوشت و سبزیجات و مصرف داروهای آهن‌دار در درمان آن موثرترند.
—انواع کم خونی به صورت زیر است 
—کم خونی ناشی از دفع خون: که در این حالت بدن بعد از یک خونریزی شدید دچار کم خونی خواهد شد.
—کم خونی آپلاستیک: به معنی فقدان عملکرد طبیعی مغز استخوان می‌باشد که بطور مثال در افرادی که در معرض تشعشع گاما قرار گرفته‌اند دیده می‌شود.
—کم خونی مگالوپلاستیک: که ناشی از فقدان ویتامین B12 ، اسید فولیک و فاکتور داخلی مخاط معده می‌باشد.
—کم خونی همولیتیک: (خونی که لیز شده باشد) ، شامل پررنگ شدن گلبولهای قرمز ، داسی شکل شدن گلبولهای قرمز می‌باشد و در نتیجه گلبولهای قرمز خون شکل قرصی و طبیعی را ندارند بلکه هلالی شکل می‌شوند. چنین گلبولهایی معمولا بهم می‌چسبند و مسیر رگها را می‌بندند. در نتیجه اکسیژن کافی به بافتها نمی‌رسد. و در این حال شخص دچار کم خونی شدید می‌شود.

comment نظرات ()
نمونه سوال امتحانی حرفه و فن
نویسنده : رضا ایزدی - ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠

سئوالات اول راهنمایی ( فصل اول تا ششم )

فصل اول : فناوری و سیستم
1- ساخت ابزارچه فوایدی برای انسان دارد ؟
2- مراحل ساخت ابزارووسایل رابنویسید ؟
3- فناوری راتعریف کنید ؟
4- چه عواملی باعث پیشرفت وتکامل فناوری می شود ؟
5- مراحل حل مشکل یامسئله رابیان کنید ؟
6- انسان چگونه توانست ابزارهاووسایل پیچیده تری تولیدکنند ؟
7- اجزای یک ابزارچه رابطه ای بایکدیگردارد ؟
8- سیستم راتعریف کنید ؟
9- اجزای مختلف سیستم فازمتررابنویسید؟
10- سیستم هاازنظرتعداد اجزاء به چندگروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید ؟
11- هرچه تعداداجزای یک سیستم بیشترباشد ، سیستم --------- است ؟
12- سیستمهاراباتوجه به کاری که انجام می دهند به چندگروه تقسیم می کنند؟ نام ببرید وبرای هرکدام مثال بزنید ؟


فصل دوم : کار با برق

1- یکی ازمهمترین اکتشاف بشر، ------------- بوده است .
2- پس ازکشف نیروی برق چه چیزهایی دیگراختراع شده اند ؟
3- استفاده ازنیروی برق به پیشرفت --------- و ---------- کمک بسیاری کرد.
4- نام دیگرنیروی برق چیست ؟
5- همه مواد از------ تشکیل شده اند.
6- مولکولها ازذرات کوچکی به نام ------ تشکیل شدند
7- اتم دارای چندبخش اصلی است نام ببرید؟
8- الکترونها روی مدارهای به دور-------- می چرخند.
9- چه عاملی باعث ایجادجریان الکتریکی درسیم می شود ؟
10- مولدالکتریکی راتعریف کنید ؟
11-دینام دوچرخه نیروی چرخشی رابه ------------ تبدیل می کند .
12- درنیروگاه های بزرگ وسدهابه کدام وسیله برق تولیدمی کند ؟
13- نام دیگرمولدالکتریکی چیست ؟
14- توزیع برق یعنی چه ؟
15- برای توزیع برق به چه وسایلی نیازداریم ؟
16- برای انتقال برق ازچه وسایلی استفاده می کنیم ؟
17- سیم چیست ؟
18- سیم های برق رامعمولاً ازچه جنسی می سازند ؟
19- برای انتقال برق ازمنبع به محل مصرف به چه امکاناتی نیازداریم ؟
20- سیم فازچه سیمی است ؟
21- سیم نول کدام است ؟
22- ازکلیدبه چه منظوراستفاده می شود ؟
23- چه سیمهایی به کلیدوصل می شود ؟
24- کلیدبایدهمیشه درمسیرسیم ------- قرارگیرد .
25- لامپ انرژی الکتریکی به ---------- تبدیل می شود .
26- لامپ در-------- بسته می شود .
27- پریزچیست ؟
28- فیوزچیست ووظیفه آن چیست ؟
29- دونوع فیوزرانام ببرید .
30- اگرجریان برق بیش ازحدمعینی ازبدن انسان عبورکندچه مشکلی پیش می آید ؟
31- وصل شدن برق به بدن انسان چه پیامدهایی دارد ؟
32- چرادرهنگام کاربابرق بایدنکات ایمنی رارعایت کنیم ؟
33- چندنقطه ایمنی درهنگام کاربابرق رابنویسید ؟ (3مورد)
34- ازانبردست برای چه چیزی استفاده یامنظورمی شود ؟
35- ازسیم چین به چه منظوراستفاده می شود ؟
36- ازدم باریک برای چه منظوری استفاده می شود ؟
37- ازسیم لخت کن برای چه کاری استفاده می شود ؟
38- دونوع سیم لخت کن رانام ببرید ؟
39- ازپیچ گوشتی برای چه کاری استفاده می شود ؟
40- فازمتربرای چه کاری استفاده می شود ؟
41- مدارالکتریکی راتعریف کنید ؟


فصل سوم : کار با چوب

1-یکی ازقدیمی ترین وپرمصرف ترین موادی که بشراستفاده می کند چیست ؟
2- چراروش ها وابزارهایی برای استفاده بهترازچوب کشف شده است ؟
3-عمده ترین منبع تولیدچوب چیست ؟
4-چوب رادرکجابه فرآورده های مختلف تبدیل می کند ؟
5-فرآورده های مختلف چوب رانام ببرید ؟
6-به کدام چوبها الوارمی گویند ؟
7-ازروکش های چوبی برای کارهای -------- و-------- استفاده می شود .
8-تخته سه لایی چگونه ساخته می شود ؟
9-نام دیگرتخته ی خرده چوب چیست ؟
10-نئوپان چگونه ساخته می شود ؟
11-فیبرچگونه ساخته می شود ؟
12-تخته ی نئوپان رابافیبرمقایسه کنیدوتفاوت های آن رابیان کنید .
13-رویه ی میزکارازجنس ---------- وپایه های آن ازجنس ------- می باشد .
14-ازگیره به چه منظوری استفاده می شود ؟
15-ازچوب سای وسوهان چوب برای چه کاری استفاده می شود ؟
16-ازگونیامدرج به چه منظوری استفاده می شود ؟
17- برای صاف ومسطح کردن سطح چوب ازچه ابزاری استفاده می شود ؟
18- رنده ممکن است ازچه جنسی ساخته شده باشد ؟
19- برای سوراخ کردن چوب ازچه ابزارهایی استفاده می شود ؟
20- چهارموردازنکات ایمنی وحفاظتی کارگاه چوب رابیان کنید ؟
21- پوشیدن لباس کارمناسب ازچه جنبه هایی موردتوجه است ؟
22- چراهنگام پایان برش کاری بایستی نیروی دست کم کرد ؟


فصل چهارم : کار با فلز

1- یکی ازمهمترین اکتشافت انسان درطول تاریخ ---------- بوده است .
2- کشف فلزچه فوایدی درزندگی انسان دارد ؟
3- چه عواملی براهمیت کاربردفلزافزوده است ؟
4- باتوجه به چه وسایلی ازفلزاستفاده می کند ؟
5- برای اینکه بتوانیم ازفلزات بهتراستفاده کنیم باید چکارکنیم ؟
6- فلزات معمولاً به چه شکلی درطبیعت یافت می شود ؟
7- آهن به صورت --------- ازمعدن استخراج می شود .
8- برای به دست آوردن آهن ، چه موادی رادرکوره بلندمی ریزند ؟
9- چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نیست ؟
10- چرا آهن رابه همراه عناصردیگربه صورت آلیاژ درمی آورند ؟
11- آهن راهمراه کدام ماده به صورت آلیاژ درمی آورند ؟
12- آلیاژ چیست ؟
13- مس درچه درجه حرارتی ذوب می شود ؟
14- مس ------- و --------- رابه خوبی هدایت می کند .
15- آلیاژهای مس رانام ببرید ؟
16- مس چه فلزی است ؟
17- آلومینیوم چه فلزی است ؟
18- آلومینیوم را ازچه ماده ای به دست می آورند ؟
19- آلومینیوم درصنعت به صورت -------- آلیاژ استفاده می شود .
20- روی چه فلزی است ؟
21- چرا از فلز روی برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده می شود ؟
22- از فلز روی درکجاها استفاده می شود ؟
23- ازسوهان برای چه کاری استفاده می شود ؟
24- جنس بدنه سوهان ازچیست ؟
25- از خط کش فلزی مدرج برای چه کاری استفاده می شود ؟
26- ازسوزن خط کش برای چه کاری استفاده می شود ؟
27- ازسمبه نشان برای چه کارهایی استفاده می شود ؟
28- از قیچی ورق بردستی برای چه کاری استفاده می شود ؟
29- از گونیا برای چه کارهایی استفاده می شود ؟


فصل پنجم : ‌ساختمان سازی

1-انسان غارنشین کشاورزی ودامپروری رابراثر--------- آموخت .
2-چگونه شهرنشینی آغازشد ؟
3-چه عواملی امنیت انسان وساختمان هایش راتهدیدمی کند ؟
4-ایمنی ساختمان راتعریف کنید ؟
5-چه عواملی درنظم یافتن ساختمان های شهرهایاروستاها اثردارد ؟
6-انواع ساختمان رانام ببرید ؟
7-نقشه یک ساختمان راتعریف کنید ؟
8-برای ترسیم نقشه ی هم کف یک ساختمان چه می کنیم ؟
9-چه عواملی درانتخاب نوع مصالح ساختمان منطقه مؤثراست ؟
10- مصالح ساختمانی راتعریف کنید ؟
11- مصالح ساختمانی رانام ببرید ؟
12- ازتیرآهن درکجاهااستفاده می شود ؟
13-آجر چگونه ساخته می شود ؟
14-ازآجر برای چه کاری استفاده می شود ؟
15-سیمان چگونه به دست می آید ؟
16-به دانه های درشت سنگ -------- می گویند .
17-به دانه های ریزسنگ چه می گویند ؟
18- شن وماسه به طورطبیعی درکجاتهیه می شود ؟
19- شن وماسه به طورمصنوعی درکجاتهیه می شود ؟
20- موادماسه سیمان چیست ؟
21- ازملات ماسه سیمان برای چه کاری استفاده می شود ؟
22- گچ چگونه استفاده می شود ؟
23- از گچ برای چه کاری استفاده می شود ؟
24--------- درمدت کوتاهی پس ازترکیب با آب ، سفت می شود .فصل ششم : بهداشت و محیط زیست

1-نشانه های انسان سالم رابیان کنید ؟
2-فرد بیمارمعمولاً ازانجام ------------------ به طورکامل بهبود می یابد .
3-سلامتی را تعریف کنید ؟
4-بهداشت راتعریف کنید ؟
5-بهداشت علم -------------- است .
6-یکی ازبهترین وروشهای تأمین بهداشت چیست ؟
7-واکسناسیون چه فوایدی دارد ؟
8-محیط زیست راتعریف کنید ؟
9-زندگی وسلامت انسان به ------------ بستگی دارد .
10- زیستگاه اصلی انسان وموجودات زنده درکجااست ؟
11- انسان چگونه توانست روش های مختلفی رابرای توسعه زندگی ابداع کرده است ؟
12- عوامل آلوده کننده محیط زیست رانام ببرید ؟
13- زباله چه چیزهایی را آلوده می کند ؟
14- زباله را تعریف کنید ؟
15- پخش شدن زباله درمحیط زیست چه اثراتی دارد ؟
16- گازهای حاصل ازانباشته شدن زباله چه تأثیری برهوادارد ؟
17- شیرآبه های ناشی ازجمع شدن زباله چه تأثیری دارند ؟
18- روش صحیح جمع آوری زباله رابنویسید ؟
19- روش صحیح دفع بهداشتی زباله رابیان کنید ؟
20- زباله های بیمارستانی راچگونه دفع می کنند ؟
21- حشرات وجانورانی موذی که باعث انتقالی بیماری می شود رانام ببرید ؟
22- حشرات وجانورانی موذی درکجازندگی وتولیدمثل می کنند ؟
23- چگونه می توان امکان زیست جانوران وحشرات موذی راازبین برد ؟
24- چرابرای ازبین بردن حشرات وجانوران موذی فقط درمواردبسیارضروری بایدازسموم شیمیایی استفاده کرد ؟
25- حشره کش ها وسموم شیمیایی باعث ایجادکدام بیماری خطرناک می گردند ؟
26- حادثه راتعریف کنید ؟
27- حوادث طبیعی وغیرقابل پیشگیری راچه می گویند ؟ مثال بزنید ؟

استفاده از تمام یا قسمتی از مطالب این سایت به هر صورت ، صرفاْ با ذکر منبع بلامانع میباشد.                                    مدیر سایت

سئوالات دوم راهنمایی ( فصل اول تا هفتم)

فصل اول :
1- مراحل ساخت ابزار یا وسایل را بیان کنید ؟
2- نتایج تحقیقات علمی و صنعتی به چه مواردی منجر می گردد؟
3- علم چه فوایدی برای فناوری دارد؟
4- بدون استفاده از ............... تولید یک محصول فناوری ممکن نیست .
5- مواد خام موجود در طبیعت قبل از استفاده در تولید محصولات فناوری با آن باید چه کار کرد؟
6- یکی از آماده ترین مواد برای تولید محصولات چوبی چیست؟
7- قبل از استفاده از چوب در تولید محصولات فناوری چه تغییری باید درآن ایجاد کرد ؟
8- سیستم را تعریف کنید؟
9- اگر یکی از اجزای سیستم درست کار نکند چه اتفاقی می افتد ؟
10- قسمتهای اصلی یک سیستم را نام ببرید ؟
11- به کدام قسمت سیستم ورودی گفته می شود؟
12- در یک سیستم به چه کارهائی پردازش می گویند ؟
13- به کدام قسمت سیستم خروجی می گویند ؟
14- ورودی یک رایانه چیست ؟
15- در یک رایانه اطلاعات به چه وسیله هایی وارد رایانه می شود ؟
16- در قسمت پردازش یک رایانه چه کارهایی صورت می گیرد؟
17- خروجی یک رایانه چیست؟

فصل دوم :
1- خطرات ناشی از برق چه پیامدهای جبران ناپذیری دارد ؟
2- چرا افرادی که با برق کار می کنند، باید با حفاظت ایمنی برق آشنا شوند ؟
3- حفاظت الکتریکی را تعریف کنید ؟
4- سه مورد از خطرات ناشی از جریان برق را بیان کنید ؟
5- اتصال سیم فاز به زمین باعث چه خطراتی می شود ؟
6- اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی باعث چه پیامدهائی می شود ؟
7- اتصال کوتاه دو سیم عامل جریان الکتریکی چه پیامدهائی دارد ؟
8- دو وسیله که برای پیشگیری از خطرات ناشی از برق ساخته شده است نام ببرید؟
9- در هر سیم کشی برق چند سیم ورودی وجود دارد نام ببرید ؟
10- سیم اتصال به زمین چگونه خطر برق گرفتگی را از بین می برد ؟
11- چرا حوادث ناشی از برق گرفتگی در ایران زیاد است ؟
12- علم الکترونیک در چه قرنی متولد شد؟
13- چه عاملی باعث شد الکترونیک به وجود آید؟
14- برد چیست؟
15- مقاومت انرژی الکتریکی را به چه چیزهائی تبدیل می کند؟
16- 5 قطعه الکترونیکی که در مدارها استفاده می شوند را نام ببرید؟
17- انواع مقاومت را نام ببرید؟
18- کار مقاومت در مدارهای الکترونیکی چیست؟
19- چند نوع خازن را نام ببرید؟
20- وظیفه خازن چیست؟
21- جنس دیود از چیست؟
22- چند نوع دیود را نام ببرید؟
23- سیلسیم و ژرمانیوم چه عناصری هستند؟
24- کار دیود شبیه به چیست؟
25- قطع و وصل کردن دیود چگونه صورت می گیرد؟
26- با اختراع کدام قطعه در الکترونیک تحول اساسی به وجود آورد؟
27- جنس ترانزیستور از چیست؟
28- وظیفه اصلی ترانزیستور چیست؟
29- کدام قطعه الکترونیکی در سالهای اخیر کاربرد وسیعتری دارد؟
30- در آی سی کدام قطعات الکترونیکی وجود دارد؟
31- اختراع آی سی چه تغیراتی در الکترونیک به وجود آورد؟
32- در آی سی معمولاً چند پایه وجود دارد؟
33- دیود چیست؟
34- یکی از کاربردهای دیود را نام ببرید؟
35- در برق شهر قطب ها در هر ثانیه............ تغییر می کنند.
36- فرکانس را تعریف کنید؟


فصل سوم
1- کدام فعالیتها به آب وابسته است؟
2- فعالیت کدام کارخانه بدون آب متوقف می شود؟
3- چه عواملی باعث خالی شدن ذخایر آب وآلودگی آن شده است؟
4- انواع فاضلاب را نام ببرید؟
5- چرا گاهی انسان با خوردن غذاهای دریائی دچار بیماری های خطرناکی می شوند؟
6- ویژگیهای آب آشامیدنی سالم را بیان کنید؟
7- مناسب ترین آب برای آشامیدن کدام است؟
8- دو روش از روشهای سالم سازی آب را بیان کنید؟
9- دارو را تعریف کنید؟
10- داروها چه فوائدی دارند؟
11- انواع منشاُ دارو را نام ببرید؟
12- امروزه بیشتر داروها به روش................تهیه می شوند.
13- چند دارو را که به روش شیمیائی تهیه می شوند را نام ببرید؟
14- دام بیماریها بدون مصرف دارو بر طرف می شوند؟
15- داروهائی که ایجاد وابستگی می کنند به چند گروه تقسیم می شوند؟
16- داروهای کاهنده چه داروهائی هستند؟
17- چند نمونه از داروهای کاهنده را نام ببرید؟
18- داروهای محرک چه نوع داروهائی هستند؟
19- برای داروی محرک مثالی بزنید؟
20- کافئین در کدام محصولات وجود دارد؟
21- داروهای غیر مجاز چه داروهائی هستند؟
22- چند نوع داروی غیر مجاز را نام ببرید؟


فصل چهارم :
1- چوب ها را بر اساس کدام ویژگی تقسیم بندی می کنند؟
2- چو ب ها به چند گروه تقسیم بندی می شوند؟


3- برای درختان سوزنی برگ دو مثال بزنید؟
4- برای درختان پهن برگ مثال بزنید؟
5- چوبهای سوزنی برگ را با چوبهای پهن برگ را مقایسه کنید؟
6- سختی و نرمی چوب را چگونه می توان تشخیص داد؟
7- از پهن برگان در کجاها استفاده می شود؟
8- سه قسمت اصلی درخت رانام ببرید؟
9- کار ریشه چیست؟
10- چوب مورد نیاز در صنایع چوب از کدام قسمت درخت تهیه می کنند؟
11- تاج درخت از چه قسمتهائی تشکیل شده است ؟
12- چرا نمی توان چوب درختانی که تازه قطع شده اند را در صنایع چوبی استفاده کرد؟
13- خشک کردن چوب چه فوائدی دارد؟
14- چوبهارا به چه روشهائی می توان خشک کرد؟
15- روش طبیعی خشک کردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید ؟
16- نام دیگر روش خشک کردن مصنوعی چوب چیست؟
17- روش مصنوعی خشک کردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید؟
18- در کوره چوب خشک کنی چه عواملی تحت کنترل است؟
19- مزایای خشک کردن مصنوعی را بیان کنید؟
20- چند مورد از نکات ایمنی در هنگام کار با مغار را بیان کنید؟


فصل پنجم :
1- فلزات پس از استخراج به چه شکلی در می آورند؟
2- اتصالات فلزی به چند دسته تقسیم می شوند؟
3- اتصالات جدا شدنی را تعریف کرده و مثال بزنید؟
4- اتصالات جدا نشدنی را تعریف کنید؟
5- مهم ترین روش اتصال دائم چیست؟
6- لحیم کاری را تعریف کنید؟
7- آلیاژ لحیم از چه فلزاتی تشکیل شده است؟
8- چند مورد از نکاتی که در موقع لحیم کاری استفاده می شود را بیان کنید؟
9- چند مورد از نکات ایمنی که در موقع لحیم کاری استفاده می شود را بیان کنید؟
10- برای انجام جوشکاری از چه دستگاهی استفاده می شود؟
11- وظیفه دستگاه ترانس در هنگام جوشکاری چیست؟


فصل ششم 6
1- برای ساخت بنا چه مراحلی را باید طی کرد؟
2- وظیفه مهندس نقشه بردار چیست؟
3- در ساختمان سازی به چه عملی برداشت می گویند؟
4- به خطوط عمودی و افقی درون نقشه برداری............... می گویند.
5- نقشه خانه را تعریف کنید؟
6- نقشه یک خانه چگونه بدست می آید؟
7- بهترین روش برای انتقال اطلاعات ساختمانی........... است.
8- چرا نقشه باید دارای علائم اقتصادی اداری باشد؟
9- چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببرید؟
10- کادر نقشه را تعریف کنید؟
11- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردی است؟
12- مقیاس یعنی چه؟
13- جدول مشخصات نقشه در کدام قسمت نقشه کشیده می شود؟
14- راهنما و توضیحات نقشه به چه هدفی ایجاد می شود؟
15- نام فضاهای شماره گذاری شده در نقشه رادر کدام قسمت نقشه نشان می دهند؟
16- دستورات لازم برای اجرای دقیق نقشه ساختمان در کدام قسمت نقشه قرار دارد؟
17- علامت شمال به چه دلیل در نقشه رسم می شود؟
18- محل قرار گرفتن علامت شمال کجاست؟
19- اجزای اصلی ساختمان را نام ببرید؟
20- وزن یک ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
21- عرض و طول و عمق پی به چه عواملی بستگی دارد؟
22- وظیفه ستون چیست؟
23- برای ساخت ستون از چه مصالحی استفاده می شود؟
24- دیوار چگونه بوجود می آید؟
25- انواع دیوارها را نام ببرید؟
26- ویژگی دیوار حمال را نام ببرید؟
27- ضخامت دیوار باربر به چه عواملی بستگی دارد؟
28- ویژگی دیوار غیر باربر را بیان کنید؟
29- در یک ساختمان راه پله را به چه منظوری احداث می کنند؟
30- تعداد مناسب پله های یک ساختمان را بیان کنید؟
31- جنس نرده های کنار پله چیست؟
32- پاگرد چیست؟
33- ارتفاع مناسب پله ها در ساختمان های مسکونی چه قدر است؟
34- اندازه مناسب کف پله را بیان کنید؟
35- سقف ساختمان به چه منظوری احداث می شود؟
36- جنس سقف ساختمان از چیست؟
37- در چه مواردی مهندس ساختمان به انجام محاسبات می پردازد؟فصل هفتم 7
1- غذا چه فوائدی دارد؟
2- غذا در چه صورت موجب بیماری و مرگ می شود؟
3- کدام بیماریهای غذائی پس از چند روز بعد از مصرف غذای آلوده ایجاد می شود؟
4- علامت ایجاد مسمومیت های غذائی در بدن چیست؟
5- کدام بیماریهای غذائی پس از مصرف غذای آلوده و در مدت زمان بسیار طولانی ایجاد می شوند؟
6- عرضه بهداشتی غذا در کدام مکانها اهمیت دارد؟
7- چرا تهیه و عرضه بهداشتی مواد غذائی در اماکن عمومی بسیار مهم است؟
8- قوانین وآیین نامه های بهداشتی تهیه و عرضه غذا شامل چه جنبه هائی است؟
9- غذای خانگی در کدام مرحله ممکن است آلوده بشود؟
10- سه مورد از نکات بهداشت که در تهیه و نگهداری غذا باید رعایت شود را بیان کنید؟
11- خصوصیات آشپزخانه مناسب را بیان کنید؟
12- زباله های آشپزخانه چگونه باید جمع آوری شوند؟
13- خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببرید؟
14- الیاف را تعریف کنید؟
15- چرا مستقیماً نمی توان از الیاف پارچه تولید کرد؟
16- برای تولید پارچه از الیاف باید چه کاری انجام دهیم ؟
17- نوع پارچه به چه عاملی بستگی دارد؟
18- الیاف مورد استفاده در پارچه بافی را به چند گروه تقسیم می کنند، نام ببرید؟
19- الیاف طبیعی را تعریف کنید؟
20- انواع الیاف طبیعی را نام ببرید و برای هر یک دو مثال بزنید؟
21- الیاف مصنوعی را تعریف کنید؟
22- هرچه شماره میل قلاب بافی ................... باشد، میل نازکتر و کوچکتر است؟

استفاده از تمام یا قسمتی از مطالب این سایت به هر صورت ، صرفاْ با ذکر منبع بلامانع میباشد.                                    مدیر سایت

سئوالات حرفه وفن سوم راهنمایی( فصل اول تا ششم)

فصل اول

1.چهارمورد ازویژگی های انسان را بنویسید؟
2.انسان برای پاسخ دادن به پرسشهای خود چه می کند؟
3.وظیفه ی مغز انسان چیست؟
4.تفکر خلاق از چه زمانی همراه انسان بوده است؟
5.تفکر خلاق چه فوایدی برای انسان دارد؟
6.یکی از راههای پرورش قدرت خلاقیت چیست؟
7.چرا شرکت کردن در بحثها وکارهای گروهی قدرت خلاقیت را پرورش می دهد؟
8.چرا برای محصولات فناوری قدیمی ایده هایی ارائه می شود؟
9.فناوری های گذشته چه کمکی به فناوران می کند؟
10.تایرهای بادی توسط چه شخصی ودر کدام سال ساخته شده اند؟
11.چه شخصی با ایجاد اصلاحات روی تایرهای بادی انها را متناسب با اتومبیل ها تغییر داد ؟درچه سالی؟
12.در تولید محصولات فنا وری چه اصولی را باید رعایت کنیم؟
13.لباس اتش نشا نها چه خصوصیات وویژگی هایی باید داشته باشد؟
14.پرتو های خطرناک رادیولوژی انسان را به کدام بیماری خطرناک مبتلا می کند؟
15.چرا تولید کنندگان محصولات فناوری معمولا راهنمای استفاده از محصولات خود را در هنگام خرید به مصرف کننده می دهند؟
16.راهنمایمحصولات فناوری حاوی چه نکاتی هستند؟
17در تولید محصولات فناوری کدام اصل اساس کار فناوران را تشکیل می دهد؟
18.در اصل زیبایی محصولات فناوری کدام جنبه ها مورد رعایت قرار می گیرد؟
19.در زیبایی ساخت محصول چه جنبه هایی مورد توجه قرار می گیرد؟
20.در زیبایی بسته بندی محصول چه نکاتی رعایت بشود؟
21.چرا در تولید محصولات فناوری اصل زیبایی رعایت می شود؟
22.سیستم های پیچیده معمولا از چند ………………تشکیل شده اند.
23.سیستم های فرعی به چه هدفی ایجاد می شوند؟
24.دوچرخه از چند سیستم فرعی تشکیل شده است نام ببرید؟
25.سیستم انتقال قدرت دوچرخه شامل کدام قسمت هاست؟
26.وظیفه ی سیستم هدایت وفرمان چیست؟
27.برای باز داشتن دوچرخه از حرکت از کدام قسمت استفاده می شود؟
28.سیستم ترمز دوچرخه چگونه کار می کند؟
29.وظیفه ی اسکلت دوچرخه چیست؟
30 قسمت های اصلی بدنه ی دوچرخه را نام ببرید؟
31.سیستم هشدار دهنده ی دوچرخه چند نوع است برای هریک مثالی بزنید؟
32.چرخ خیاطی از چند سیستم فرعی تشکیل شده است؟نام ببرید.
33.در چرخ های دستی عمل دوختن چگونه صورت می گیرد؟
34.در چرخ های برقی عمل دوختن چگونه صورت می گیرد؟
35سیستم دوخت چرخ خیاطی شامل کدام قسمت هاست ؟
36.اسکلت چرخ خیاطی شامل کدام قسمت هاست ؟
37.چرخ های خیاطی جدید به چه سیستم هایی مجهز است؟


فصل دوم
1.چگونه می توان یک لامپ رااز دونقطه خاموش وروشن کرد؟
2.از کلید تبدیل در چه مکانهایی استفاده کرد می شود؟
3.کلید تبدیل دارای دوپیچ....................ویک پیچ.................است.
4.موتورهای الکتریکی راتعریف کنید؟
5.موتورها ی الکتریکی از چند قسمت اصلی تشکیل شده اند؟
6.در موتور الکتریکی کار جاروبک وجانگهدار چیست؟
7.اجزای یک موتور الکتریکی رانام ببرید؟
8.به کدام قسمت موتور رتور می گویند؟
9.جنس رتور از چیست ؟
10.ورقه های اهنی رتور برروی کدام قطعه سوار می شود؟
11.اجزای تشکیل دهنده ی استاتور از چه جنسی هستند؟
12.باد بزن از چه قطعه ای تشکیل شده وکار باد بزن چیست؟
13.کار بدنه ومحفظه ی موتور چیست؟
14.قرن بیست ویک را قرن ................نامیده اند.
15.ثمره یپیشرفت صنایع الکترونیک چیست؟
16.برای اندازه گیری هر کمیت الکتریکیبه چه چیز نیاز داریم؟
17.جسمی که جریان الکتریکی را اسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتریکی ...............است.
18.مقدار مقاومت را با ............اندازه گیری می کنند.
19.مقدار جریان را با.................اندازه گیریمی کنند.
20.مقدار اختلاف پتانسیل را با ..................اندازه گیری می کنند.
21.به دستگاهی که مقدار ولتاژ جریان ومقاومت الکتریکی را اندازه گیری می کند چه می گویند؟
22.چند نوع اوومتر موجود است؟
23.سلف چگونه بوجود می اید؟
24.سلف در مدارهای الکترونیک چه کار می کند؟
25. از سلف به چه منظوری استفاده می شود؟
26.برای تقویت میدان مغناطیسی سلف چه می کنند؟
27.با اختراع کدام قطعه الکترونیکی تحول عظیمی در الکترونیک بوجود آمد؟
28. قبل از اختراع ترانزیستور از چه قطعاتی در مدارهای الکترونیک استفاده می شد ؟
29.ترانزیستور ها دارای چند پایه هستند ؟
30.ترانزیستور قطعه ای است که مقدار جریان عبوری از .............به ............. را می تواند توسط جریان...................کنترل کند.
31.عمل ترانزیستور شبیه به چیست ؟
32.در مدارهای الکترونیک چه موقع به جای برد برد از فیبر مدار چاپی استفاده می شود؟


فصل سوم

1- میکروبها چه اشکالاتی برای بدن دارد؟
2- میکروب چیست ؟
3- کدام بیماریها را واگیر می گویند ؟
4- بیماریهای واگیر می تواند موجب معلولیت و مرگ بشود.
5- موثرترین راه پیشگیری از بیماریها چیست؟
6- کدام بیماری دراثرواکسیناسیون ریشه کن شده است؟
7- کدام بیماری دراثرواکسیناسیون درحال نابودی است؟
8- راه انتقال بیماری ایدز شبیه کدام بیماری است؟
9- علاوه برواکسیناسیون رعایت چه نکات دیگری برای پیشگیری از بیماریها لازم است ؟
10- واکسن چیست ؟
11- نام دیگر واکسیناسیون چیست ؟
12- آیا دراثرواکسیناسیون افراد بیمار می شوند ؟
13- هفت بیماری مهم دوران کودکی که باواکسیناسیون قابل پیشگیری است را نام ببرید ؟
14- عوارض خطرناک واکسینه نشدن کودک را بیان کنید؟
15- رشد یعنی چه ؟
16- تکامل یعنی چه ؟
17- رشدوتکامل کودک از دوره جنینی شروع می شود.
18- رشد وتکامل به کدام عوامل بستگی دارد؟
19- مراقبت از کودک ازدوران قبل از ازدواج شروع می شود وتا دوران جنینی وبعد از تولد ادامه می یابد.
20- مراقبت از کودک به چند دسته تقسیم می شود. نام ببرید.
21- چرا زوج های جوان قبل از ازدواج باید به پزشک مراجعه و با وی مشورت کنند؟
22- چرا باید از ازدواجهای فامیلی پرهیز کرد؟
23- درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادربه اوکدام واکسن تزریق می شود؟
24- رشد وتکامل کودک درچه دوره ای بسیارسریع است؟
25- مراقبتهای بعد از تولد کودک شامل چه جنبه هایی است؟
26- مناسبترین وبهداشتی ترین غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی چیست؟
27- شیر مادر چه فوایدی برای کودک دارد؟
28- ازچه سنی می توان به کودک غذای کمکی داد؟
29- غذای کمکی کودک چه ویژگیهای باید داشته باشد؟
30- لباس کودک باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟
31- برای سلامت دندانهای کودک پیش از 2 سالگی و پس از آن چه کنیم؟
32- کدام رفتارها به رشد و تکامل بهتر کودک کمک می کند؟
33- کدام مواد و وسایل خطرناک را باید از دسترس کودکان دور نگه داشت؟
34- چرا بستری شدن بیماران در خانه بهتر است؟
35- برای بهبود سریع تر بیماران در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
36- مهمترین نکته در پرستاری کودکان چیست؟
37- تب شدید چه عوارضی به دنبال دارد؟
38- در صورت تب کودک چه اقداماتی لازم است صورت گیرد ؟
39- علائم حیاتی بدن انسان را بیان کنید؟
40- درجه حرارت معمول بدن انسان کدام اند؟
41- تب را تعریف کنید؟
42- درجه حرارت دقیق بدن را چگونه تعیین می کنند؟


فصل چهارم

1- یکی از مهمتر ین فرآورده های چوب کاغذ است.
2- چگونگی ساخت کاغذ از چوب را بیان کنید.
3- چیپس ها را به کدام وسیله تجزیه می کنند؟
4- به قطعات نازک و ورقه شده چوب چه می گویند؟
5- ازتجزیه چیپسها الیاف سلولزی بدست می آید.
6- از روکشهای مصنوعی چگونه استفاده می شود؟
7- برای تهیه روکشهای مصنوعی از چه ماده ای استفاده می کنند؟


فصل پنجم
1- برای استفاده بهتر از خودرو باید چه کار کنیم؟
2- نتیجه کار قسمتهای مختلف خودرو چیست؟
3- قسمتهای اصلی خودرو را نام ببرید؟
4- کار موتور چیست؟
5- موتور چگونه روشن می شود؟
6- وظیفه دستگاه انتقال قدرت چیست؟
7- دستگاه انتقال قدرت از کدام قسمتها تشکیل شده است؟
8- کلاچ چیست ؟
9- در یک خودرو کلاچ چه کاربردی دارد؟
10- جعبه دنده چیست؟
11- وظیفه دفرانسیل چیست؟
12- چرا در خودرو دستگاه فنربندی قرار می دهند ؟
13 وظیفه قسمت فنربندی خودرو چیست ؟
14 وظیفه باطری چیست ؟
16- دینام خودرو چیست ؟
17-وظیفه دینام خود رو را بیان کنید ؟
18-هدایت چرخ ها جلو خودرو چگونه صورت می گیرد ؟
19- انواع فرمان های خود رو را نام ببرید ؟
20-مجموعه وزن خودرو و سرنشینان توسط کدام قسمت تحمل می شود ؟
21- قدرت ترمز چگونه ایجاد می شود ؟
22- تفاوت روغن ترمز با روغن معمولی را بنویسید؟
23- بدنه خودرو چگونه طراحی می شود؟
24- وظیفه رادیاتور چیست ؟
25- برای بازدید آب وضدیخ در رادیاتور چه می کنیم ؟
26- شیر آلات بهداشتی درحقیقت چه وسایلی هستند؟
27- یک شیر دنباله کوتا ه به طور کلی از چند قسمت تشکیل می شود ؟
28- مغزی شیر دنباله کوتاه از چه قسمتهای تشکیل شده است؟
29- واشر تخت فیبری چه وظیفه ای دارد؟

فصل ششم
1- کنترل ساخت وساز ساختمان در شهرها ازچه جهاتی اهمیت دارد ؟
2- وظایف شهرداری ها را بنویسید ؟
3- خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام ساخت ساختمان را بیان کنید ؟ (سه مورد )
4- وظیفه ی کلاف در ساختمان چیست ؟
5- برای جلوگیری از خراب شدن ساختمان های آجری چه می کنند ؟
6- ماکت چیست ؟
7- ماکت جهت توضیح کار برای چه افرادی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
8- برای ساخت ماکت از چه موادی استفاده می شود ؟
9- برای چسباندن یونولیت یا فوم از چه موادی استفاده می شود ؟
10- در راهها چه کارهایی انجام می شود ؟
11- اگر مانع ای یا تپه ای در مسیر جاده یا راه آهن باشد چه می کنند ؟
12- خاک برداری را تعریف کنید ؟
13- خاک ریزی را تعریف کنید ؟
14- اگر در مسیر راه رودخانه قرار داشته باشد چه می کنند ؟
15- چند نمونه پل را نام ببرید ؟

 


comment نظرات ()
اطلاعات عمومی
نویسنده : رضا ایزدی - ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠

نحوه کار با تلسکوپ

نحوه کار با تلسکوپ

در اینجا می خواهیم نحوه کار با تلسکوپ را به صورت خلاصه به شما آموزش دهیم تا بتوانید به صورت صحیح از تلسکوپ استفاده نمایید.

 

پیش از شروع کار، چند نکته مهم را باید به خاطر بسپارید.

از تماس انگشت با لنز یا آینه تلسکوپ خودداری نمایید.

هرگز لنز یا آینه تلسکوپ را با پارچه های زبر تمیز نکنید.

زیر باران از تلسکوپ استفاده نکنید.

 از قرار دادن تلسکوپ در مکان های ناهموار و دارای گرد و غبار دار خود داری کنید.

 هرگز با تلسکوپ به خورشید نگاه نکنید و در هنگام جابجا کردن تلسکوپ، آن را از روی پایه جدا نمایید.

 

نحوه کار با تلسکوپ

نحوه کار با تلسکوپ

نحوه کار با تلسکوپ

نحوه کار با تلسکوپ

نحوه کار با تلسکوپ

پس از سر هم نمودن تلسکوپ و بستن همه اجزاء به آن باید پایه تلسکوپ را بر روی زمین به خوبی بالانس کنید تا نیرو های اضافه به پایه های آن وارد نشود و آسیب نبیند. برای بالانس کردن خود تلسکوپ باید ابتدا زاویه و سپس مکان آن را بالانس کنید. برای بالانس زاویه پیچ نگهدارنده (RA) را آزاد نموده و بگذارید تلسکوپ بچرخد تا به تعادل برسد، سپس پیچ تنظیم را سفت کنید.

نحوه کار با تلسکوپ

برای تنظیم مکان نیز به همین ترتیب آنقدر تلسکوپ را جلو و عقب کنید تا به تعادل برسد و سپس آن را محکم کنید.

نحوه کار با تلسکوپ

بهتر است برای اولین بار در روز با تلسکوپ خود کار کنید تا ساده تر بتوانید با شاسی های تنظیم کار کنید. پس از کمی تمرین در روز کار کردن با آن در شب برای شما ساده خواهد شد. ابتدا بهتر است یک عدسی چشمی ضعیف به تلسکوپ ببندید تا میدان دید تان وسیع تر شود و بتوانید راحت تر با آن کار کنید. سپس در پوش لنز را بردارید و درون چشمی نگاه کنید.

نحوه کار با تلسکوپ

حال برای دیدن یک جسم در فاصله دور (بیش از 200 متر) پس از شل نمودن پیچ های تنظیم، تلسکوپ را به سمت آن جسم تنظیم نموده و فیکس کنید.

نحوه کار با تلسکوپ

حال پیچ فکوس را آنقدر بچرخانید تا تصویر کاملاً واضح گردد.

نحوه کار با تلسکوپ

تصویری که مشاهده می کنید وارونه و عکس می باشد. تعجب نکنید زیرا تمامی تلسکوپ ها اینگونه اند و مشکلی وجود ندارد. برخی چشمی ها می توانند این قضیه را حل کنند.

نحوه کار با تلسکوپ

در این مرحله می توانید عدسی چشمی تلسکوپ را تعویض نموده و عدسی چشمی قوی تری بکار برید. با این کار تصویر مشاهده شده بزرگ تر خواهد شد.

نحوه کار با تلسکوپ

در صورتی که تلسکوپ شما به تصویر یاب (finder scope) مجهز باشد می توانید از آن برای تنظیم تلسکوپ استفاده کنید.

تصویر یاب در حقیقت بزرگنمایی کمتری دارد ولی تصویر در آن مانند چشمی تلسکوپ عکس نمی باشد و میدان دید آن نیز بسیار وسیع تر است.

نحوه کار با تلسکوپ

نحوه کار با تلسکوپ

پس از یافتن جسم مورد نظر در تصویر یاب می توانید توسط عدسی چشمی آن را مشاهده کنید.

 

اگر شما علاقه دارید خودتان یک تلسکوپ بسازید می توانید به سایت پروژه های دانش آموزی مراجعه و نحوه ساخت آن را مطالعه کنید.

 

 

تهیه:رضا ایزدی

RHچیست؟

RHچیست؟ در گلبولهای قرمز خون انسان چندین نوع آنتی ژن (پادگن )وجود دارد که یکی ازآنها بنام آنتی ژن ارهاش موسوم است،که علت این نام گذاری وجود آنتی ژن ارهاش در میمونی بنام رسوس می باشند ودو حرف اول این کلمه را RHبرای اختصار جهت نامیدن پادگن بکارمیبرند . آنتی ژن ماده ای با وزن ملکولی زیاداست که معمولا از ماده ی پروتئین یا ترکیبی از پروتئین باپلی ساکارید تشکیل یافته واگر در جریان خون یا داخل نسج انسانی که معمولا این ماده را ندارد وارد شود موجب تحریک وتولید ماده ی ضد خودش را می کند که آن را آنتی بادی یا پادتنمی نامند واین دودر بدن با هم واکنش مخصوصی را ایجاد می کنند مثلا اگر آنتی بادی ضد ارهاش با آنتی ژن در مجاورت هم قرار بگیرند روی گلبول های قرمز انسان را می پوشاننند وباعث تخریب واز بین رفتن این گلبولها می شود واین عمل را بنام همولیز (حل شدن و تخریب گلبولها ) می نامند. قبلا باید توضیح داده شود که آنتی ژن ارهاش فقط در عده ی کمی از انسانها وجود دارد،این نسبت در نژادهای مختلف است.درنژاد معروف به قفقازی درحدود15%ودر چینی هافقط1% ودر اهالی باسک(اسپانیا) در حدود 33%می باشد. کسانی که این آنتی ژن رادرخون دارند(ارهاش مثبت) واشخاصی که فاقدآن هستند دارای(ارهاش منفی) می نامند .درصورتیکه آنتی ژن ارهاش به نحوی وارد بدن شخصی که فاقد آن است(ارهاش منفی) بشود انتی بادی ضد ارهاش بوجود می آید. وارد شدن این آنتی ژن از طریق انتقال خون وتزریق خون ارهاش مثبت در نزد اشخاصی که ارهاش منفی است صورت می گیرد. بیشتر توجه،در پزشکی درمادرانی است که ارهاش منفی هستند وشوهر ارهاش مثبت داشته باشند،دراین صورت ممکن است درحین حاملگی بخصوص به هنگام زایمان مقدار جزئی از خون جنین از طریق جفت وارد بدن مادر شود، ودر خون مادر آنتی بادی ضد ارهاش بوجود آید.حال ببینیم وجود این آنتی بادی چه خطری را متوجه مادر یا جنین می سازد؟ اصولا خطری متوجه مادر نیست ولی اگر انتی بادی از طریق جفت وارد بدن جنین شودروی گلبول های قرمز جنین تاثیر می کندوهمانطور که گفته شد ایجاد همولیز (حل شدن وتخریب گلبولها)را می نماید وایجاد بیماری مخصوصی می کند که آن را اریتروبلاستوز می نامند. خوشبختانه فقط در یک درصد حاملگیها بیمار همولیتیک مشاهده می شود زیرا اولا تمامی فاکتورهای ارهاش قدرت آنتی ژن کافی ندارند. ثانیا درتمام حاملگی ها مقدار کافی از گلبولهای قرمز جنین نمی تواند وارد خون مادر شود. ثالثا عکس العمل مادران نیز به این آنتی ژنهای مختلف وگاهی بسیار جزئی است.

 

 

 

 

 

 

 


comment نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
comment نظرات ()